کانال های پیش ساخته و گریتینگ جهت درین رمپ پارکینگ - جمع آوری و هدایت آب های سطح

کانال های پیش ساخته هدایت آب های سطحی جهت رمپ پارکینگ 
در ابعاد مختلف 

کانال پیش ساخته

کانال پیش ساخته هدایت آب های سطحی

کانال پیش ساخته جمع آوری آب های سطحی

کانال رمپ

گریتینگ

گریتینگ گالوانیزه

گریتینگ فلزی

گریل

درپوش رمپ

کانال آبرو

آب رو

آبرو رمپ

 گاتر

/ 0 نظر / 60 بازدید