وزن گریتینگ

وزن گریتینگ های فلزی به چند عامل بستگی دارد: 
1. ضخامت و ارتفاع تسمه باربر 
2. ضخامت و ارتفاع تسمه رابط 
3. فاصله باربر ها از یکدیگر 
4. فاصله رابط ها از یکدیگر

/ 0 نظر / 12 بازدید