وزن گریتینگ های فلزی به چند عامل بستگی دارد

وزن گریتینگ های فلزی به چند عامل بستگی دارد :

1. ضخامت و ارتفاع تسمه باربر
2. ضخامت و ارتفاع تسمه رابط
3. فاصله باربر ها از یکدیگر
4. فاصله رابط ها از یکدیگر

لذا می توان نتیجه گرفت با ازدیاد موارد 1 و 2 وزن گریتینگ بیشتر می شود همچنین با کم شدن موارد 3 و 4 وزن گریتینگ بیشتر می شود. لذا با توجه به میزان نیروی وارده جهت تحمل، این 4 مورد تغییر می کنند و درنتیجه در وزن گریتینگ تاثیرگذار است.

/ 0 نظر / 14 بازدید